Информация за пазара на труда в СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, Декември 2020 г.

20.01.2021 / 14:47

ДИРЕКЦИЯ

РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА - БУРГАС

 

Информация за пазара на труда в СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, Декември 2020 г.

 

РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА

Регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Сливенска област в края на месец декември са 7770. В сравнение с месец ноември 2020 г. има незначителна промяна – увеличение с 15 лица (0,2 %), а спрямо м. декември 2019 г. те са с 386 души повече като резултат от извънредното положение в страната поради епидемията от COVID 19. Равнището на регистрирана безработица остава същото като през предходния месец - 9.9 %.

 

Данни по общини

В две общините в областта се отчита намаление на броя на безработните – Нова Загора и Твърдица спадът е съответно с 80 и 83 лица. В другите две общини има увеличение в рамките на 3% спрямо ноември – със 122 лица в община Сливен и с 56 лица в община Котел.

 

СТРУКТУРА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

През декември 2020 г. безработните от наблюдаваните групи в неравностойно положение на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 6%, 467 лица; младежи до 29 г. - 14%, 1058 лица; продължително безработни - 33%, 2592 лица; лица без квалификация - 72%, 5593; лица с основно и по-ниско образование - 64%, 5004, лица с увреждания - 4%, 289.

 

ВХОДЯЩ ПОТОК БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Сливенска област през месеца са се регистрирали нови 727 безработни лица, като 103 от тях (14%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от сектор Държавно управление (21%); Преработваща промишленост (20%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (11%); Хотелиерство и ресторантьорство (5%); Строителство (4%); Селско, горско и рибно стопанство (3%).

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През м.декември 2020 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 191 души. От тях 80% (152 души) са устроени в реалната икономика.

Работа на субсидирани работни места са започнали 39 лица – от тях 2 по насърчителни мерки и 11 по програми за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта. По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 26 души – предимно по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през декември са 98. Най-голям дял свободни работни места са заявени преработващата промишленост (37%); държавно управление (18%); търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (17%); административни и спомагателни дейности (9%); Образование (7%).

Най-много работни места са обявени за позициите: сътрудник – социални дейности; манипулант в промишлеността; работник в консервна фабрика; заварчик; личен асистент; машинен оператор – шиене; чистач; счетоводител.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЗАЕТОСТТА

 

ПРОЕКТ „ЗАПАЗИ МЕ“, ФИНАНСИРАН ПО ОП РЧР

Проект „Запази ме“, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, предоставя безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на ПМС 325/2020 г. на Министерския съвет, определящо условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени ограничения в условията на епидемичната обстановка.

Тази мярка стартира от 30 ноември с изплащане на 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време в допустимите дейности, като компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г. С промените в края на месец декември периодът на изплащане на компенсациите се синхронизира с последните заповеди на министъра на здравеопазването, като се удължи до края на месец януари. Освен това размерът на компенсацията от 01 януари се трасформира в 75% от осигурителния доход за октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето. Тази промяна ще се отрази положително на лицата с осигурителен доход над минималната работна заплата. Приемът на заявления продължава, като те могат да обхващат целия период от началото на мярката за съответните допустими сектори.

До 15 януари 2021 г. са одобрени 120 заявления, подадени в бюрата по труда от Сливенска област, за компенсиране по време на неплатен отпуск на 567 работници и служители.

 

МЯРКАТА „60 НА 40“ ПО РЕДА НА ПМС 151/2020 Г., ИЗМЕНЕНО С ПМС 278/12.10.2020

Т.нар. мярка „60 на 40“ стартира в края на м.март, веднага след обявяване на извънредното положение от 13-ти март. Целта на мярката бе запазване на заетостта чрез изплащане на средства на работодателите в размер на 60% от осигурителния доход и от дължимите вноски на работодателя за всеки работник или служител, за който е приложен режима за преустановяване на работа или непълно работно време в периода до 30-ти юни. През второто полугодие действието на мярката продължи, като бяха приети изменения и допълнения, насочени към потърпевшите от ограничителните мерки икономически дейности. В края на месец декември правителството удължи действието на мярката до 31 март 2021 г.

Мярката е предназначена за запазване на персонала от работодатели с намалели приходи от продажби с не по-малко от 20% в два сравнителни периода и средствата се изплащат за работници и служители, за които се е наложило преустановяване на работа, работа на непълно работно време, предоставяне на платен отпуск от работодателя, включване в уведомление за масово уволнение.

Работодателят поема задължението да запази заетостта на работниците, за които е получил компенсации, за период, равен на периода на получаване на средствата.

Има специални условия за работниците и служителите, осигурени в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и дейност „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ поради сезонността на заетостта – не важи изискването за запазване на заетостта им за допълнителен период след периода на получаване на средства, както и условието да е била налагана промяна в режима на работа.

През първия етап в бюрата по труда от област Сливен са одобрени 155 заявления за 2338 работници, заети в периода март – юни 2020 г.

По вече приключилия прием по реда за предоставяне на средства на работодателите за заетите в периода юли – септември 2020 г. в бюрата по труда от област Сливен са одобрени 88 заявления за получаване на средства за 2941 работници.

До края на м.декември в ДБТ от областта са подадени 37 нови заявления за получаване на средства за периода октомври – декември 2020 г. за 363 лица, както и 60 заявления от работодатели, получавали средства за периода юли – септември, за включване в периода октомври – декември за 2515 заети лица.

 

КОМПЕНСАЦИИ ОТ 290 ЛВ. НА МЕСЕЦ ЗА РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ/САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ ПО РЕДА НА РМС 429/2020 Г. (ПРОЕКТ „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“, ФИНАНСИРАН ПО ОП РЧР )

От началото на месец юли за най-засегнатите отрасли – туризъм и транспорт - се предоставят и компенсации в размер на 290 лева месечно за едно лице и по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за запазване на заетостта на персонала, наети преди извънредното положение - включва дейностите Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; Пътнически градски и крайградски транспорт; Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде; Товарен автомобилен транспорт; Воден транспорт; Пътнически въздушен транспорт; Товарен въздушен транспорт; Спомагателни дейности във въздушния транспорт.

Мярката обхваща вече периода юли 2020 г. – март 2021 г. При съчетаване на тази мярка с мярката „60 на 40“ размерът на компенсациите за работодателите от тези отрасли достига до 80 на сто от месечната брутна заплата (включително социалноосигурителните вноски за сметка на работодателя.

По този начин без прекъсване от м.април до сега се изплащат средства на потърпевшите от противоепидемичните мерки работодатели за работни заплати на запазения персонал.

През периода юли - декември в бюрата по труда от област Сливен са одобрени 26 заявления за 371 лица.

 

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ", ФИНАНСИРАН ПО ОП РЧР

Проектът, стартирал в началото на месец юли 2020 г. и изменен и допълнен през м.ноември, е насочен към работодатели от реалния сектор, отговарящи на условията за получаване на минимални помощи, които искат да наемат безбработни лица, насочени от бюрото по труда и да получат субсидиране вече за срок до 6 месеца в размер на минималната работна заплата месечно за назначено лице. Допустими работодатели са и общинските предприятия.

Устойчивост: Работодателят трябда да запази 75% от новонаетия персонал за период, равен на половината от периода на субсидираната заетост.

Максимално допустимият брой на работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:

 до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;

 до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;

 до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;

 над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

През 2020 г. в област Сливен има 138 действащи договори, работещите към 31.12.2020 г. лица по сключени договори са 179.

 

 

 

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Бургас

Бул. „Янко Комитов“ №3, ет.6

056 81 29 78

rsz200@mbox.contact.bg

 

www.az.government.bg

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев