Харта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА НА ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА” - СЛИВЕН

Дирекция ”Бюро по труда" – Сливен е териториално звено на Агенцията по заетостта за изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, професионално ориентиране и обучение на възрастни, както и за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Дирекция "Бюро по труда" -Сливен осъществява своята дейност в рамките на своята компетентност, спазвайки съответната нормативна уредба – Закон за насърчаване на заетостта, Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Административно процесуален кодекс, Закон за администрацията, Кодекс на труда и други нормативни актове от националното и европейското законодателство и стратегически документи.

 

Какво предлагаме:

За Вас работодатели:

 • информация за лицата, които търсят работа;
 • информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта;
 • посредничество за наемане на работна сила;
 • включване в програми и мерки за заетост и обучение;
 • преференции при запазване и/или увеличаване на заетостта;
 • преференции за стажуване и/или чиракуване;
 • преференции за насърчаване на териториалната мобилност на заети лица.

За Вас търсещи работа лица:

 • информация за обявени свободни работни места;
 • информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта;
 • посредничество по информиране и наемане на работа;
 • психологическо подпомагане;
 • професионално ориентиране;
 • включване в обучение на възрастни;
 • включване в програми и мерки за заетост и обучение;
 • стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението.

 

Как да ни намерите:

Вие можете да се свържете с нас чрез:

 • посещение на място в Дирекция "Бюро по труда" - всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа;
 • телефонно обаждане – тел. 044/62 52 13 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа;
 • изпращане на писмо – гр. Сливен, ул. "Ген. Скобелев" № 6;
 • Електронна поща - dbt209@mbox.contact.bg;
 • Електронната ни страница - www.dbt.sliven.net.

 

Какво Ви гарантираме:

Равнопоставеност при достъп до услугите, които предоставяме, като не допускаме пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, поритическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
Конфиденциалност при разглеждане на личните Ви проблеми и по отношение на информацията, която ни предоставяте.
Внимание и загриженост към Вашите проблеми, любезно, търпеливо и отзивчиво отношение.
Ясен, точен и достъпен език при общуването.
Да зачитаме личното Ви достойнство.
Да работим професионално.
Да поддържаме актуални всички отворени канали за достъп до информация.
Да предприемем всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите, които сме заявили, че предоставяме.
Да предоставяме в рамките на установените законови срокове заявените от нас услуги.

 

Какви стандарти ще спазваме:

 • при изпълнение на служебните си задължения, всеки служител да носи отличителен знак /служебен бадж/, с данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към което принадлежи;
 • при водене на телефонен разговор, служителите да се идентифицират чрез собствено и фамилно име;
 • за отговор на запитвания – до 7 дни, а в случаите когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни;
 • за вземане на решения по предложение – до 2 месеца;
 • за уведомяване подателя на предложение – до 7 дни от постановяване на решението;
 • за препращане на предложение и сигнал до компетентния орган /администрация/ - до 7 дни от постъпването;
 • за вземане на решение по сигнал – до 2 месеца;
 • за съобщаване на решение по сигнал – до 7 дни от постановяване на решението;
 • потребител без предварително уговорена среща трябва да чака, за да бъде приет и изслушан или време за чакане във фронт офиса – не повече от 20 минути;
 • за разглеждане на заявление за достъп до обществена информация – не по-късно от 14 дни след датата на регистриране;
 • за препращане на заявление за достъп до обществена информация към компетентен орган – в 14-дневен срок от получаване на заявлението;
 • за разглеждане и получаване на информацията – не по-малко от 30 дни от датата на получаване на решението;

 

Внимание: Подаването на заявление за достъп до обществена информация се осъществява по реда на Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в Агенция по заетостта. Информация може да получите чрез нашите служители или на интернет страницата на Агенция по заетостта , раздел "Нормативна уредба"  - "Други".

 

Какво очакваме от Вас:

         Да уважавате нашите служители, за да могат да Ви обслужват по най-добрия начин.
Да бъдете внимателни и любезни към другите клиенти.
Да идвате навреме за уговорените срещи.
Да поставяте ясни и точно формулирани искания.
Да ни предоставяте пълна, точна и навременна информация.
Да ни уведомявате в регламентираните срокове за настъпили промени в заявените и декларирани от Вас обстоятелства.
Да бъдете активни при търсене и предлагане на работа и да спазвате взаимно договорените действия.
Да изразявате Вашето мнение и давате предложения за повишаване качеството на предлаганите услуги.

 

Търсим Вашето мнение:

         Ще Ви бъдем благодарни, ако споделяте с нас Вашите впечатления и мнение за качеството на предлаганите услуги и отношението на служителите.
Вие може да подадете сигнал за нередност или препоръка и предложение до Директора на Дирекция "Бюро по труда" Сливен при посещение на място или по телефона, по пощата, електронната поща или кутите за сигнали, мнения и коментари.
На Ваше разположение е и Анкетна карта за обратна връзка и измерване на удовлетвореността на потребителите. Анкетата е анонимна, но споделеното от Вас ще ни помогне да подобрим начина си на обслужване на клиентите, потърсили нашето съдействие.

 

Важно е да знаете:

         Анонимни предложения или сигнали не се разглеждат.
Не се разглеждат сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 години.
Дирекция "Бюро по труда" Сливен си запазва правото да не дава отговор на писма, които съдържат нецензурни и немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на българските институции, както и такива касаещи интересите на трети лица.

 

Допълнителна информация за хартата

         Хартата не е нормативен акт, но ангажира морално всички служители на Дирекция "Бюро по труда" Сливен да я спазват и да изпълняват задълженията си с грижа за Вас.
Настоящата Харта ще се осъвременява периодично.
Хартата на Агенция по заетостта е утвърдена със заповед РД-00-11-530/19.05.2015г. на и.д. изпълнителен директор на Агенция по заетостта.

За контакти с нас

Дирекция "Бюро по труда" Сливен
ул. "Ген. Скобелев" 6
тел. 044/ 62-52-13
факс. 62 24 21
e-mail: dbt209@mbox.contact.bg
Приемно време: 8.30 - 17.00
Филиал
гр. Сливен
кв. "Надежда"
тел. 044/ 62-36-74
Приемно време: 8.30 - 17.00

 

Copyright © 2008-2019 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев