Харта на клиента

Харта на клиента на Агенцията по заетостта

Водена от стремежа да отговори на повишените изисквания за модернизация на държавната администрация и от желанието да предоставя на своите клиенти качествени услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен начин, Агенция по заетостта разработи тази Харта на клиента.

Кои сме ние:

Агенция по заетостта е администрация към министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, професионално ориентиране и обучение на възрастни, както и за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Агенция по заетостта осъществява своята дейност в рамките на своята компетентност, спазвайки съответната нормативна уредба - Закон за насърчаване на заетостта, Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Административно процесуален кодекс, Закон за администрацията, Кодекс на труда и други нормативни актове от националното и европейско законодателство и стратегически документи.

Агенцията е юридическо лице със седалище София и с адрес на управление бул. „Дондуков” 3.

Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

 

Агенцията е организирана в:

 • обща администрация;
 • специализирана администрация, в това число дирекции „Регионална служба по заетостта”, дирекции „Бюро по труда” и филиали;
 • дирекция "Вътрешен одит";
 • финансови контрольори и звено "Сигурност на информацията и отбранително-мобилизационна подготовка".

 

Какво предлагаме:

За Вас работодатели:

 • информация за лицата, които търсят работа;
 • информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта;
 • посредничество за наемане на работна сила;
 • включване в програми и мерки за заетост и обучение;
 • преференции при запазване и/или увеличаване на заетостта;
 • преференции за стажуване и/или чиракуване;
 • преференции за насърчаване на териториалната мобилност на заети лица.

  За Вас търсещи работа лица:

 • информация за обявени свободни работни места;
 • информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта;
 • посредничество по информиране и наемане на работа;
 • психологическо подпомагане;
 • професионално ориентиране;
 • включване в обучение на възрастни;
 • мотивиране за активно поведение на пазара на труда и включване в програми и мерки за заетост и обучение;
 • стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението.

Как да ни намерите:

Вие може да се свържете с нас чрез:

 • посещение на място в Центъра за информация и услуги на Агенция по заетостта, на адрес: гр. София, бул. „Дондуков” №3, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч.;
 • посещение в дирекции „Бюро по труда”, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч.;
 • телефонно обаждане на „горещия” телефон на Агенция по заетостта – 02/980 87 19, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч.;
 • телефонно обаждане на телефоните за контакти с дирекции „Регионална служба по заетостта” и дирекции „Бюро по труда”
 • факс: 02/ 986 78 02;
 • изпращане на писмо чрез лицензиран пощенски оператор или по куриер;
 • електронна поща –az@az.government.bg;
 • електронната ни страница – http://www.az.government.bg.

Какво Ви гарантираме:

 Равнопоставеност при достъп до услугите, които предоставяме, като недопускаме пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Законосъобразно, сигурно и добросъвестно обработване на личните данни на гражданите в изпълнение на Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО /GDPR/.

Внимание и загриженост към Вашите проблеми, любезно, търпеливо и отзивчиво отношение.

Ясен, точен и достъпен език при общуването.

Да зачитаме личното Ви достойнство.

Да работим професионално.

Да поддържаме актуални всички отворени канали за достъп до информация.

Да предприемем всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите, които сме заявили, че предоставяме.

Да предоставяме в рамките на установените законови срокове заявените от нас услуги.

 

Какви стандарти ще спазваме:

 при изпълнение на служебните си задължения, всеки служител да носи отличителен знак /служебен бадж/, с данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежи;

 • при водене на телефонен разговор, служителите да се идентифицират чрез собствено и фамилно име;
 • за отговор на запитвания – до7 дни, а в случаите когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган- до 14 дни;
 • за вземане на решение по предложение – до2 месеца;
 • за уведомяване подателя на предложение – до 3 дниот постановяване на решението;
 • за препращане на предложение и сигнал до компетентния орган /администрация/- до7 дни от постъпването;
 • за вземане на решение по сигнал – до2 месеца;
 • за съобщаване на решение по сигнал – до 3 дниот постановяване на решението;
 • потребител без предварително уговорена среща трябва да чака, за да бъде приет и изслушан или време за чакане във фронт офиса - не повече от20 минути;
 • за разглеждане на заявление за достъп до обществена информация- не по-късно от14 дни след датата на регистриране;
 • за препращане на заявление за достъп до обществена информация към компетентен орган -  в14-дневен срок от получаване на заявлението;
 • за разглеждане и получаване на информацията – не по-малко от30 дни от датата на получаване на решението;

Внимание! Подаването на заявление за достъп до обществена информация се осъществява по реда на Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация  в Агенция по заетостта. Информация може да получите чрез нашите служители или на интернет страницата ни, раздел „Основно меню”, рубриката "Достъп до информация".

 

Какво очакваме от Вас:

Да уважавате нашите служители, за да могат да Ви обслужват по най-добрия начин.

Да бъдете внимателни и любезни към другите ни клиенти.

Да идвате навреме за уговорените срещи.

Да поставяте ясни и точно формулирани искания.

Да ни представяте пълна, точна и навременна информация.

Да ни уведомявате в регламентираните срокове за настъпили промени в заявените и декларирани от Вас обстоятелства.

Да бъдете активни при търсене и предлагане на работа и да спазвате взаимно договорените действия.

Да изразявате Вашето мнение и давате предложения за повишаване качеството на предлаганите услуги.

Търсим Вашето мнение:

Ще Ви бъдем благодарни, ако споделяте с нас Вашите впечатления и мнение за качеството на предоставяните услуги и отношението на служителите.

Вие може да подадете сигнал за нередност или препоръка и предложение до Ръководството на Агенция по заетостта при посещение на място или по телефона в Центъра за информация и услуги към Централната администрация на Агенция по заетостта, по пощата, електронна поща, контактната форма в сайта на Агенция по заетостта или кутиите за сигнали, мнения и коментари.

На Ваше разположение са и on-line анкети, публикувани на сайта на Агенцията по заетостта за обратна връзка и измерване на удовлетвореността  на потребителите. Споделеното от Вас ще ни спомогне да подобрим начина си за обслужване на клиентите, потърсили нашето съдействие.

 Важно е да знаете:

Анонимни предложения или сигнали не се разглеждат.

Не се разглеждат предложения и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 години.

Агенция по заетостта си запазва правото да не дава отговор на писма,  които съдържат нецензурни изрази и немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на българските институции, както и такива касаещи интересите на трети лица.

 

Допълнителна информация за Хартата

Хартата не е нормативен акт и въз основа на нея не може да се търси юридическа отговорност, но тя ангажира морално всички служители на Агенция по заетостта да я спазват и да изпълняват задълженията си с грижа към Вас.

Настоящата Харта ще се осъвременява периодично.

Настоящата Харта е утвърдена със заповед РД-11-00-1912/13.11.2018 г. на изпълнителния директор на Агенция по заетостта.

 

Copyright © 2008-2021 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев