Информация за пазара на труда в СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, Септември 2020 г.

20.10.2020 / 10:48

ДИРЕКЦИЯ

РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА - БУРГАС

 

Информация за пазара на труда в СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, Септември 2020 г.

 

РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА

Регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Сливенска област в края на месец септември са 8282. В сравнение с месец август 2020 г. се наблюдава продължение на тенденцията на намаление на безработните - с 312 лица (4 %), но спрямо м.септември 2019 г. те са с 1181 души повече като резултат от извънредното положение в страната поради епидемията от COVID 19. Равнището на регистрирана безработица е 10.6 % и в сравнение с август 2020 г. стойността на показателя намалява с 0.4 п.п.

 

 

Данни по общини

В общините Сливен, Нова Загора и Твърдица за пореден месец се отчита намаление на броя на регистрираните безработни лица спрямо предходния месец в резултат на възстановяване на икономическите дейности след края на извънредното положение – спадът общо за областта е с 4% в сравнение с м.август 2020 г. Най-сериозно е намалението в най-голямата община – Сливен – с 211 души (5%), следват Твърдица – със 79 и Нова Загора – с 33. Само в община Котел има леко увеличение с 11 души спрямо предния месец.

 

СТРУКТУРА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

През септември 2020 г. безработните от наблюдаваните групи в неравностойно положение на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 6.0%, 495 лица; младежи до 29 г. - 14.3%, 1188 лица; продължително безработни - 31.9%, 2646 лица; лица без квалификация - 76.8%, 6359; лица с основно и по-ниско образование - 72.3%, 5990, лица с увреждания - 3.6%, 301.

 

ВХОДЯЩ ПОТОК БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Сливенска област през месеца са се регистрирали нови 875 безработни лица, като 73 от тях (8%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от сектор Преработваща промишленост (24%), Търговия (12%), Държавно управление (5%), Хотелиерство и ресторантьорство (5%). Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години.

 

 

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През м.септември 2020 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 490 души. От тях 80% (392 души) са устроени в реалната икономика.

Работа на субсидирани работни места са започнали 98 лица – 13 по насърчителни мерки, 22 по програми за обучение и заетост и 63 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Най-масово работа е осигурена по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през август са 350. Най-голям дял свободни работни места са заявени в образованието (37%); преработващата промишленост (29%); търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (11%), държавно управление (5%), административни и спомагателни дейности (4%).

Най-много работни места са обявени за позициите: учител, машинен оператор – шиене, образователен медиатор, продавач-консултант, работник в строителството, общ работник, охранител и др.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЗАЕТОСТТА – „ЗАЕТОСТ х3“

От 15 юли 2020 г. стартира приемът на заявления от работодатели за предоставяне на средства за запазване на заетостта на работниците и служителите съгласно новия дизайн на мярката „60 на 40“ - по реда на ПМС 151/26.06.2020 г. за предоставяне на средства на работодателите за заетите в периода юли – септември 2020 г. До края на месец септември в бюрата по труда от област Сливен са подадени 82 заявления от работодатели за получаване на средства за 2 799 работници.

 

От началото на месец юли започна приемът на заявления от работодатели и самоосигуряващи се лица за получаване на компенсации по новата мярка за секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. – изплащане на 290 лв. месечно за работник/самоосигуряващ се за срок до 6 месеца в периода юли – декември 2020 г. През периода юли - септември в бюрата по труда от област Сливен са постъпили 26 заявления за 421 лица.

 

Третата мярка от пакета "Заетост х3" стартира също от началото на юли и дава възможност на работодатели да кандидатстват в бюрата по труда за наемане на безработни - проект „Заетост за теб“ на ОП „РЧР“. Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, в който се покрива минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. През периода м.юли – м.септември 2020 г. са сключени 81 договора и през септември работят 129 души.

 

2 223 НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИ ВЕДОМСТВА СЕ ОБЯВЯВАТ ТАЗИ ГОДИНА ПО ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

От 05 октомври 2020 г. дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват за общо 2 223 позиции за работа през 2021 г. в централни ведомства и техните териториални поделения в страната.

Тази възможност се реализира от Агенцията по заетостта по утвърдени от Министерството на труда и социалната политика критерии и процедура за кандидатстване по Програма „Старт на кариерата”. Чрез Програмата се предоставя възможност на безработни младежи, завършили висшето си образование, в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование, с което да поставят началото на своето кариерно развитие.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 30 октомври 2020 г. включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Изисква се също младежите да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Обявените работни места в държавните институции са на територията на цялата страна, като близо 800 от тях са в град София, над 100 в Пловдив и Варна, около 70 в Русе и Бургас, между 20 и 65 в останалите областни центрове, а в населени места извън областните центрове са разкрити близо 500 работни позиции в местните офиси на министерства и агенции.

Заявените от публичните служби работни места са за професии в почти всички направления от системата на висшето образование. Преобладаващо се търсят младежи, завършили право (над 300), икономически, финансови и счетоводни специалности (над 200 от работните места), администрация и управление (над 150), социални дейности (около 300), архитектура, строителство и геодезия (над 230), информатика и компютърни науки (над 120) и др. Почти всички работодатели са заявили, че кандидатите е необходимо да притежават и съответно ниво на компютърни умения, а над 300 позиции изискват наличие на конкретно посочени чуждоезикови компетентности. Успоредно с това, други също над 300 работни места дават шанс на младежите, които не притежават или не могат да докажат дигитални или чуждоезикови умения.

Желаещите младежи могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в цялата страна до 30 октомври 2020 г. включително, в бюрото по труда, в което са регистрирани като заети или безработни търсещи работа, или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта формуляр.

Пълният списък на обявените работни места по процедурата, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта в рубрика „Програма „Старт на кариерата”.

 

ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАТ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА ПРЕДИ 1.10.2020 Г. ПО ВТОРИЯ ДИЗАЙН НА МЯРКАТА 60/40

На вече одобрените работодатели по втория дизайн на мярката 60/40 Агенцията по заетостта припомня, че изплащането на средствата се извършва въз основа на представен актуален списък на работниците и служителите за предходен месец и Писмо – декларация за месечно отчитане. Крайният срок за подаване на тези документи е 30 октомври 2020 г.

Посоченият срок за прием на документи за представяне на месечни отчетни документи за предходен период е определени в съответствие с ПМС 278/12.10.2020 г. и със Заповед на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно чл. 4, ал.1 и чл. 5, ал.1 от ПМС 151/2020 г.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че работодателите трябва да спазят определения краен срок за месечно отчитане (30.10.2020 г.), тъй като подадените след тези дати документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда.

Документите могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или чрез лицензиран пощенски оператор, а при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда.

Независимо от начина на изпращане, документите се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите или в бюрото по труда, където е одобрен работодателят.

Актуализираната Процедура за кандидатстване на работодатели по реда на ПМС 151/2020 г. и друга подробна информация за кандидатстване и месечно отчитане на работодателите е публикувана на сайта на Агенцията по заетостта, в рубрика „Изплащане на компенсации за запазване на заетостта”.

 

 

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Бургас

Бул. „Янко Комитов“ №3, ет.6

056 81 29 78

rsz200@mbox.contact.bg

 

www.az.government.bg

 
 

Copyright © 2008-2022 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев