ИНФОРМАЦИЯ за състоянието на пазара на труда в община Сливен

29.01.2020 / 13:28

Дирекция „Бюро по труда” гр. Сливен

 

ИНФОРМАЦИЯ

за състоянието на пазара на труда в община Сливен

през 2019г.

 

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩА НА БЕЗРАБОТИЦА

През 2019г. средногодишният брой на регистрираните безработни в Бюрото по труда е 3855 души. Сравнението с 2018г. показва намаление с 409 души, или с 9,6 на сто.

Равнището на безработица средно за годината е 7,3 на сто. Сравнението на база 2018г. показва намаление в средногодишната стойност на показателя с 0,8 пункта и кореспондира с намалелия брой на безработните лица.

През 2019г. в Бюрото по труда са се регистрирали 5842 лица, което в сравнение с миналата година е намаление от 25 лица /с 0,4 на сто/.

Безработните младежи до 24 годишна възраст с регистрация в Бюрото по труда през 2019г. са наброявали средногодишно 230 души. На годишна база броят им намалява средногодишно с 16 лица.

Безработните от възрастовата група до 29 години за едногодишен период намаляват с 64 лица, до 587 души, с което формират понижение от 9,8 на сто.

Безработните с повече от една регистрация са 3422 души намаляват на годишна база с 313 души /с 8,4 на сто/.

Продължително безработните клиенти са 1252 души. Сравнението с 2018 г. показва намаление от 26,6 на сто /с 453 души по-малко/.

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През 2019г. в Бюро по труда – Сливен са заявени общо 2971 работни места, от които 2703 на първичен пазар /в несубсидирана заетост/. Съпоставката с 2018г. отчита спад в броя на общо обявените работни места на ПП/с 110бр./. Преобладаваща част от тях – 57,5 на сто – са за неквалифициран персонал.

Заети са 2948 места, 247 от които са по Програми и мерки за заетост и обучение.

Постъпилите на работа през годината са 2770 души, като 86,7 на сто от тях /2389 души/ са устроени чрез посредничеството на Бюрото по труда. От тях на първичен пазар са се реализирали 2071 души, а на субсидирани работни места – 318 души. Сравнението с 2018г. показва намаление в общия брой на започнали работа /с 295 лица/ и на броя на безработните, започнали работа чрез посредничеството на Бюрото по труда. 47,9 на сто от наетите са безработни без квалификация, а 18,8% от тях са младежи до 29-годишна възраст.

 

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

По Проект 2014BGO5M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”: По процедурата за 2019 година са приети 39 заявки за разкриване на 67 работни места. Извършена е проверка за допустимост на 38 фирми кандидатствали по схемата. Подписани са 29 договора за финансиране и 4 допълнителни споразумения за ползване на стимули. Обслужваните договори през периода за областта са 67, от които 57 за ДБТ Сливен. Извършени са 83 проверки за заетост и 28 финансови. Започнали работа са 41 лица. Заети по проекта през периода са 67 лица. Oбработени са 297 броя плащания общо за областта, от които 255 за договори сключени за ДБТ Сливен.

По Проект BGO5M9ОPO01-1.024-001 «Родители в заетост» - през този период се проведоха трета и четвърта процедура за кандидатстване , която и в момента продължава. Приети са общо 29 заявления от родители и 39 от безработни лица. Сключени през годината са общо 13 тристранни споразумения за работа. През наблюдаваният период са работили 21 детегледача. Извършиха се 28 бр. проверки на място по обекти.

По Проект „ Обучения и заетост за младите хора - Компонент II” в отчетния период са обслужени 6 договора на работодатели от областта. За периода са приети и обработени 61 искания за плащане по схемата, от които 16 са за ДБТ Сливен. Извършени са и 2 плащания по Компонент 1 на схемата. Извършени са 10 проверки на място, от които 3 са финансови.

По Проект BGO5M90PO01-1.010 „ Обучения и заетост” Компонент II действащите рамкови договори за 2019г. са 61 на брой. Наетите лица по проект „Обучения и заетост”-Компонент II за годината са 198. Извършените плащания за годината са 655. За периода януари-декември на 2019г. в ДБТ-Сливен са извършени 123 проверки на място и 39 финансово-счетоводни.

По Проект BGO5M90PO01-1.016 „Ваучери за заети лица” – Приетите заявления са 85 бр. ,/в ДБТ - 79 бр., електронно подадени 6 бр./ от които 1 лице е неодобрено. Издадени са 49 ваучера. Стартиралите обучения за периода са 7 с общо включени 48 лица. Има едно прекратено обучение с 20 включени лица. Завършили са 4 обучения от които 3 от тях са стартирали през 2017г. Общо 42 лица са получили документ за завършено обучение. Извършени са 19 проверки на място и 1 финансова проверка.

По Проект «Работа» по ОП «РЧР» - През периода са обслужвани 23 договора с работодатели, като 2 са прекратени. Извършени са 225 бр. плащания по схемата.

По Проект «Готови за работа» по ОП «РЧР» - През 2019г. са активирани общо 162 младежи. Работа са започнали 32 младежи, а в обучение за ПК е включено 1 лице. С прекратени карти за участие и отпаднали от проекта са 85 младежи.

По Проект «Обучение на възрастни преминали курсове за ограмотяване» – преминали ограмотяване, регистрирани към момента в ДБТ-Сливен са 81 лица. Три лица са включени в обучение с ваучери по специалността „Шивачество”. Завършили са успешно и са придобили свидетелства за проф. квалификация като едно от тях е започнало работа в несубсидирана заетост.

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2022 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев