Информация за пазара на труда в СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, Ноември 2020 г.

23.12.2020 / 12:47

ДИРЕКЦИЯ

РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА - БУРГАС

Информация за пазара на труда в СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, Ноември 2020 г.

 

РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА

Регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Сливенска област в края на месец ноември са 7755. В сравнение с месец октомври 2020 г. се наблюдава продължение на тенденцията на намаление на безработните - с 341 лица (4 %), но спрямо м.ноември 2019 г. те са с 447 души повече като резултат от извънредното положение в страната поради епидемията от COVID 19. Равнището на регистрирана безработица е 9.9 % и в сравнение със октомври 2020 г. стойността на показателя намалява с 0.4 п.п.

 

Данни по общини

Във всички общини от областти се отчита намаление на броя на безработните – спадът общо за областта е с 4% в сравнение с м.октомври 2020 г. В абсолютен и относителен брой най-голямо е намалениет в община Твърдица – със 146 души (15%), следват община Сливен (с 98 души, 2%), община Нова Загора (с 55 души, 7%), община Котел (с 42 души, 2%).

 

СТРУКТУРА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

През ноември 2020 г. безработните от наблюдаваните групи в неравностойно положение на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 6.3%, 487 лица; младежи до 29 г. - 14.4%, 1115 лица; продължително безработни - 33.6%, 2606 лица; лица без квалификация - 72.6%, 5632; лица с основно и по-ниско образование - 65.6%, 5091, лица с увреждания - 3.5%, 275.

ВХОДЯЩ ПОТОК БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Сливенска област през месеца са се регистрирали нови 649 безработни лица, като 49 от тях (8%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от сектор Преработваща промишленост (19%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10%); Държавно управление (8%), Селско, горско и рибно стопанство (8%); Хотелиерство и ресторантьорство (6%). Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През м.ноември 2020 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 330 души. От тях 87% (286 души) са устроени в реалната икономика.

Работа на субсидирани работни места са започнали 44 лица – от тях 40 са устроени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - най-вече по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през ноември са 230. Най-голям дял свободни работни места са заявени преработващата промишленост (47%); търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (13%); държавно управление (12%); образование (7%); хотелиерство и ресторантьорство (6%).

Най-много работни места са обявени за позициите: оператор производствена линия; монтажник-кабели; продавач-консултант; личен асистент; оператор, тъкачен стан; машинен оператор – шиене; готвач; чистач; общ работник и др.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЗАЕТОСТТА

 

НОВОСТАРТИРАЩА МЯРКА – ПРОЕКТ „ЗАПАЗИ МЕ“, ФИНАНСИРАН ПО ОП РЧР

От 30.11.2020 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Запази ме”.

С тази мярка се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ (разрешаване на неплатен отпуск по искане на работника) след 29.10.2020 г., но за не повече от 60 дни.

Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г. Работодателите са длъжни да запазят заетостта на работниците и служителите, за период, който е равен на този, през който са изплащани компенсации.

Компенсации се изплащат на работници и служители, осигурени в следните икономически дейности съгласно КИД-2008:

За периода от 29.10.2020 г. до 21.12.2020 г.: 56.3 Дейност на питейни заведения; 85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше; 85.5 Други образователни дейности; 79 Туристическа агентска и операторска дейност.

За периода от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.: 47 Търговия на дребно, ако търговският обект се намира на територията на търговски център (с изключение на дейностите с код 47.11; 47.2; 47.73; 47.74; 47.75; 47.76; 47.78); 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт; 56 Ресторантьорство; 59.14 Прожектиране на филми; 82.30 Организиране на конгреси и търговски изложения; 85.10 Предучилищно образование (частен сектор); 88.91 Дневни грижи за малки деца (частен сектор); 90.01 Изпълнителско изкуство (с изключение на театрите); 90.02 Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство; 90.04 Експлоатация на зали за представления; 91.02 Дейност на музеи; 92 Организиране на хазартни игри (в игр. зали и казина); 93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих; 96.04 Поддържане на добро физическо състояние; 95.29 Ремонт на други лични и домакински вещи*; 96.01 Пране и хим. чистене*; 96.02 Фризьорски и козметични услуги* (*ако обектът е в търговски център)

До 17 декември 2020 г. са одобрени 67 заявления, подадени в бюрата по труда от Сливенска област, за компенсиране по време на неплатен отпуск през месеците октомври и ноември 2020 г. на 356 работници.

 

МЯРКАТА „60 НА 40“ ПО РЕДА НА ПМС 151/2020 Г., ИЗМЕНЕНО С ПМС 278/12.10.2020

На 28.10.2020 г. Агенцията по заетостта стартира процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на средствата по реда на Постановление № 151 от 03.07.2020 г. за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, което е изменено и допълнено с Постановление № 278 от 12.10.2020 г. Така започна третия етап от подкрепата, аналогична на предоставяната по придобилата публичност мярка 60/40 по реда на ПМС № 55/2020 г. и ПМС № 151/2020 г., чието действие приключи на 15.10.2020 г.

Регламентираната подкрепа за новия етап е отново в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но вече за месец август и се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1-ви октомври до 31-ви декември 2020 г.

В мярката могат да се включата работодатели с намалели приходи от продажби за месеца, предхождащ кандидатстването, с не по-малко от 20% спрямо същия месец на предходната година или усреднените приходи за януари и февруари 2020 г. за учредените след 01.09.2019 г. Средствата се изплащат за работници и служители, които са били в трудово правоотношение с работодателя преди 13 март 2020 г. и спрямо които в периода 13 март – 30 юни 2020 г. е прилагана някоя от следните мерки: преустановяване на работа, работа на непълно работно време, предоставяне на платен отпуск, включване в уведомление за масово уволнение.

Работодателят трябва да запази заетостта на работниците за които е получил средства, за период, равен на периода на получаване на средствата.

Особености за работниците и служителите, осигурени в секторите I „Хотелиерство и ресторантьорство“ и дейност с код 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ от КИД – 2008: Не важи изискването работниците да са назначени преди 13 март 2020 г. и да са били с променен режим на работа в периода 13 март – 30 юни; Не важи изискването за запазване на заетостта им за допълнителен период след периода на получаване на средства. За назначените след 31 август 2020 г. се изплаща 60% от минималната работна заплата.

Изключени дейности от мярката 60/40: Работници и служители, осигурени в секторите Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, (с изключение на код 85.10 - частен сектор, и код 85.5), Хуманно здравеопазване и социална работа (без код 86.23, код 86.90 и код 88.91 – частен сектор), Дейности на домакинства като работодатели и Дейности на екстериториални организации и служби от КИД–2008;

До края на м.ноември в ДБТ от Сливенска област са подадени 18 нови заявления за получаване на средства за периода октомври – декември 2020 г. за 261 лица, както и 47 заявления от работодатели, получавали средства за периода юли – септември, за включване в периода октомври – декември за 2426 заети лица.

По вече приключилия прием по реда на ПМС 151/26.06.2020 г. за предоставяне на средства на работодателите за заетите в периода юли – септември 2020 г. в бюрата по труда от област Сливен бяха подадени 88 заявления за получаване на средства за 2941 работници.

 

КОМПЕНСАЦИИ ОТ 290 ЛВ. НА МЕСЕЦ ЗА РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ/САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ ПО РЕДА НА РМС 429/2020 Г. (ПРОЕКТ „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“, ФИНАНСИРАН ПО ОП РЧР )

От началото на месец юли се приемат заявления от работодатели и самоосигуряващи се лица за получаване на компенсации по мярката за секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Мярката е предназначена за работодатели (в т.ч. общински звена и самоосигуряващи се лица) с намалели приходи от продажби за месеца, предхождащ кандидатстването, с не по-малко от 20% спрямо същия месец на предходната година или усреднените приходи за януари и февруари 2020 г. за учредените след 1 юни 2019 г. до 1 март 2020 г., които имат основна икономическа дейност в следните сектори съгласно КИД-2008: 55 Хотелиерство; 56 Ресторантьорство; 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания; 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт; 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде; 49.41 Товарен автомобилен транспорт; 50 Воден транспорт; 51.10 Пътнически въздушен транспорт; 51.21 Товарен въздушен транспорт; 52.23 Спомагателни дейности във въздушния транспорт.

Компенсациите са в размер 290 лв. месечно за работник, който е бил в трудово правоотношение с работодателя преди 13 март 2020 г. и се изплащат за периода юли – декември 2020 г. Работодателят трябва да запази заетостта на работниците, за които е получил средства, за период, равен на половината от периода на получените компенсации.

През периода юли - ноември в бюрата по труда от област Сливен са одобрени 25 заявления за 361 лица.

 

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ", ФИНАНСИРАН ПО ОП РЧР

Проектът, стартирал в началото на месец юли 2020 г. и изменен и допълнен през м.ноември, е насочен към работодатели от реалния сектор, отговарящи на условията за получаване на минимални помощи, които искат да наемат безбработни лица, насочени от бюрото по труда и да получат субсидиране вече за срок до 6 месеца в размер на минималната работна заплата месечно за назначено лице. Допустими работодатели са и общинските предприятия.

Устойчивост: Работодателят трябда да запази 75% от новонаетия персонал за период, равен на половината от периода на субсидираната заетост.

Максимално допустимият брой на работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:

 до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;

 до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;

 до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;

 над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

През периода м.юли – м.ноември 2020 г. са сключени 122 договора и през ноември работят 172 души.

 

 

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Бургас

Бул. „Янко Комитов“ №3, ет.6

056 81 29 78

rsz200@mbox.contact.bg

 

www.az.government.bg

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев