Конкурс за финансиране на проекти по Национална програма за заетост на хората с увреждания

10.08.2020 / 09:13

ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ!

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

Във връзка с реализирането на Национална програма за заетост на хората с увреждания, АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ обяви конкурс за финансиране на проекти. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

 

Основна цел на програмата е насърчаване и подпомагане на работодателите, съответно органите по назначаване, за създаване на условия за заетост, наемане на работа и/или повишаване на пригодността за заетост на хората с трайни увреждания.

 

Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет и се осъществява на територията на Република България.

 

Целевата група са работодатели/органи по назначаване от обичайна работна среда, които осигуряват заетост за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

 

Всеки работодател, съответно органът по назначаване, за да участва в Програмата, трябва да отговаря на следните общи условия:

1. да е регистриран по действащото законодателство;

2. да няма изискуеми публични задължения към държавата или общините, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

3. общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години - двете предходни и текущата бюджетна година, а ако работодателят изпълнява дейности по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените помощи не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за период от три бюджетни години - двете предходни и текущата бюджетна година. Този таван се прилага независимо от формата на помощта или от преследваната цел и без значение дали предоставената помощ се финансира изцяло или частично със средства, произхождащи от Европейския съюз;

4. да не е получавал финансови средства от други източници за същите допустими разходи или за същата цел;

5. да не е в изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент /ЕО/ № 1407/2013 г. на Европейската комисия.

 

 

Всеки работодател по настоящата Програма:

• Сключва договор за финансиране с АХУ за предоставяне на средства по Програмата;

 

• Разкрива работни места за срок от 36 месеца, на които наема лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, като сключва и изменя трудови договори с тях;

 

• Посочва обучаваща институция, която да извърши обучение на лицата с трайни увреждания, в съответствие с изискванията за заеманата длъжност.

 

Отпускат се средства за следните области на действие, условно наречени компоненти:

 

Компонент 1:

Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Отпускат се до 10 000 лв.

 

Компонент 2:

Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Отпускат се до 10 000 лв.

 

Компонент 3:

Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване. Отпускат се до 10 000 лв.

 

Компонент 4:

Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие. Отпускат се до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

 

Неразделна част от Програма е Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване, където подробно са разписани начина на кандидатстване, критериите на оценяване и класиране на проектните предложения, процедура на финансиране и отчитане на получената субсидия, наблюдението и контрола на проектите.

 

Кандидатите могат да подават проектните си предложения за финансиране до 17:30 часа на 17.08.2020г.

 

Подробна информация за конкурсната процедура и необходимата документация можете да намерите на интернет страницата на АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /АХУ/ или на телефони 02/931 80 95 и 02/832 90 73.

 

Проектните предложения и изискваните документи се подават с придружително писмо в деловодството на АХУ. Всеки кандидат е длъжен да изиска входящ номер не по-късно от крайната дата за набиране на предложения. Полученият номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

 
 

Copyright © 2008-2022 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев