ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, ОДОБРЕНИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ПО РЕДА НА ПМС 55/2020 г.

04.05.2020 / 10:09

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, ОДОБРЕНИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ПО РЕДА НА ПМС 55/2020 г.

/28 април 2020/

 

 

Съгласно чл. 7 от ПМС 55/2020 г. Националният осигурителен институт въз основа на обобщена информация, предоставена от Агенцията по заетостта ежемесечно изплаща компенсации на работодателите, които отговарят на критериите на Постановлението.

За изпълнение на тази дейност Агенцията по заетостта организира набирането, обработката и предоставяне на информация, необходима за ежемесечно изплащане по ред и процедура, утвърдени от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

 

Полезно е да се знае, че:

В настоящата рубрика е публикувана полезна информация за одобрените работодатели, които след изтичане на календарен месец е необходимо да представят актуални документи, относими към заетостта на работниците и служителите, за които е одобрено изплащане на компенсации по реда на ПМС 55/2020 г.

Регламентираната процедура за ежемесечно представяне на документи за предходен месец не включва нови формуляри, а регламентира реда за представяне на актуализирани и съдържащи конкретни и актуални данни за предходен, т.е. отчетен годишен месец.

За първия изтекъл месец, включен в периода за изплащане на компенсации, средствата за компенсации се определят от НОИ въз основа на представения при кандидатстването Списък на работници и служители, за които се искат компенсации. За всеки следващ месец, работодателите е необходимо, след изтичането му, да представят в Дирекция „Бюро по труда“, в която е подал следните документи за кандидатстване:

 

Документи от одобрен работодател за изтекъл месец

1. Писмо, в което уведомява за промени (съгласно приложения Списък и първоначална или актуална заповед), включително и за които вече е уведомил ДБТ съгласно чл. 8, ал.1 от ПМС 55/2020, касаещи отчетния месец или декларира, че няма промяна в първоначално представения Списък на работници и служители и периодът, посочен в неговата първоначална заповед за преустановяване на работа или въвеждане на непълно работно време включва отчетния месец, за който е поискал компенсации при кандидатстване;

2. Списък на работници и служители, за които през изтеклия месец е преустановена работата или е въведено непълно работно време, изготвен в образеца, публикуван на сайта на Агенцията по заетостта. В списъка се отразява информация само за конкретния месец, вкл. за брой дни, за които се иска компенсация за всеки работник/служител от Списъка, като се отчитат/приспадат дните, в които работникът/служителят е бил в болнични, неплатен отпуск, отпуск/болничен за отглеждане на дете и др. посочени в указанията за попълване на Списъка. Списъкът, подписан от работодателя с КЕП или подписан на хартиен носител се предоставя и в електронен формат по образеца, публикуван на сайта на АЗ, в наименованието на който се посочва и месеца, за който се отнася (например за м. април - Spisak EIK XXXXXXXXX 04). Списъкът се представя и от работодатели, които уведомяват, че няма промяна в първоначалните обстоятелства;

3. Актуална/и за месеца заповед/и за въведената промяна в работата (допълнителна и/или нова, отнасяща/и се за отчетния месец, с която се актуализира периода и/или списъка работници и/или въведената/променена форма на работа и др.). Препоръчително е, при липса на промени, одобрените работодатели също да прилагат копие на първоначалната заповед, особено при подаване на документи в ДБТ в областните центрове.

 

Полезно е да се знае, че:

 Спрямо първоначално подадени и одобрени документи се допуска включване на нови работници/служители, само в случай, че те не са фигурирали в първоначалния Списък, представен заедно със Заявлението поради дългосрочно отсъствие, например поради временна нетрудоспособност /болнични/, отпуск поради майчинство, неплатен или друга обективна причина.

 Включване на нови работници/служители в представените за отчетния месец Заповед/и и Списък е допустимо и при подадени Заявления за краткосрочен период, например само за 13.03-13.04.2020 и др. под., за работници/служители, към които е приложена през м. април и/или следващ месец същата мярка, за която е кандидатствал и е одобрен работодателя.

Например работодател, одобрен за компенсации по чл.1, ал.1 може да включи в новата си заповед и Списъка за отчетния месец и работници, на които е преустановена работата през отчетния месец, а през първия месец са били в неплатен отпуск, болнични или друга причина, поради която не са подлежали на компенсации.

 В случай, че с нова за отчетния месец заповед работодател въвежда форма на работа, различна от тази за която е одобрен, работодателят следва да подаде ново Заявление и съответните приложени документи към него като при първоначално кандидатстване.

Например, работодател който през първия месец е въвел преустановяване на работа по реда на чл. 120в, ал.1 от КТ и е одобрен по чл.1, ал.2 от ПМС 55/2020 и през отчетния месец възобновява работата, но на непълно работно време по реда на чл. 138а, ал.2 от КТ, следва да подаде ново Заявление обр.3 и приложените документи към него.

Проверката за съответствие с ПМС 55/2020 и одобряване на новото заявление се извършва по регламентирания ред в утвърдената Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020 г.

 

 

 

 

Ред за подаване на документи за предходен месец от одобрени работодатели

1. Документите се представят в месеца, следващ изтеклия, препоръчително до 20-то число, с оглед своевременната им обработка от АЗ и НОИ в определените в ПМС 55/2020 срокове.

2. Документите за заетостта и основанията за изплащане на компенсации през предходен месец на работниците и служителите се подават от работодателя по един от начините, посочени в Процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020 г., при спазване на изискванията за защита на личните данни.

 

Напомняме, че:

 Работодателите внимателно трябва да проверят и изпратят/подадат пакета документи за предходния месец към тази Дирекция „Бюро по труда“, в която са подали документите за кандидатстване и от която са получили писмо за одобряването им за изплащане на компенсации. Това би следвало да е Бюро по труда, на чиято територия осъществят дейност и се намира поне един от обектите на работа на персонала, за който се заявява изплащане на компенсации.

Териториалният обхват на Дирекции „Бюро по труда“ може да се намери в рубрика „Териториален обхват, адреси и телефони“ в раздел „За нас“, на сайта на Агенцията по заетостта - https://www.az.government.bg/contacts/offices/.

 Работодателите могат да изпращат документите за предходен месец по:

- електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ - препоръчително, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;

- с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, като се прилага и на електронен носител списъка на работниците/служителите, за които се заявява изплащане на компенсации;

- при невъзможност за подаване на документите по електронен или дистанционен път, същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи. Заедно с документите се предоставя на електронен носител списъка на работниците/служителите, за които се заявява изплащане на компенсации.

 

Важно е да се знае, че:

В случай на подадени документи към ДБТ, различна от тази, в която е одобрен работодателят, същите се връщат според начина на получаването им на работодателя със съобщение за коректното им подаване в съответната ДБТ, в която е кандидатствал и е одобрен.

При установени технически пропуски от комисията в дирекция Бюро по труда, тя може да уведоми и покани работодателят да ги отстрани в определения срок за проверка съгласно чл. 5, ал.1 от ПМС 55/2020. В случай, че работодателят не отстрани пропуските в определения срок, комисията не одобрява документите за изплащане на компенсации за отчетния месец, за което ще уведоми писмено работодателя. Работодателят може да подаде нов пакет с коректно изготвени документи за отчетния месец.

При установени несъответствия в данните в Списъка при обработка и определяне размера на компенсациите, предоставената информация се връща на работодателя за корекция. Средствата за компенсации могат да бъдат изплатени след отстраняване на несъответствията в представените от работодателя документи.

Например най-често пропуските и несъответствията са свързани с некоректно подадени данни за ЕГН, имена, договорено и/или установено непълно работно време на работници/служители, банкова сметка на работодателя и др.

 

Препоръчваме:

Работодателите, преди подаване на документите да извършат пълна проверка за коректност и пълнота на подаваната информация и данните за всеки от работниците и служителите, за които да се изплащат компенсации.

 

Внимание: Всяка единична неточност или пропуск може да доведе до повторно изготвяне и представяне на информация и документи, респективно до забавяне одобряването и изплащането на компенсации.

 

 

Обработка на документите от Агенция по заетостта

1. ДБТ регистрира уведомителното писмо от работодателя в Деловодната си система и при поискване уведомява работодателя за регистрационния номер.

2. Определената със заповед на директора на ДБТ комисия извършва проверка на представените документи в определения в чл. 5, ал.1 от ПМС 55/2020 срок.

3. Обобщена информация за одобрените работодатели за изплащане на компенсации за предходен/изтекъл месец и съответните списъци на работници и служители се предоставя по служебен път на НОИ съгласно чл. 5, ал. 5 от ПМС 55/2020.

 

Отговори по често задавани въпроси могат да се намерят в рубриката „Въпроси и отговори” на официалния сайт на Агенцията по заетостта.

Конкретни въпроси, касаещи подаването и проверката на документи за изплащане на компенсации, работодателите могат да поставят на ел.адрес на Агенцията по заетостта и на телефоните, обявени в публикувания списък „Телефонни номера за контакт” със служители от дирекции „Бюра по труда” в страната.

 

 
 

Copyright © 2008-2022 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев