ИНФОРМАЦИЯ за състоянието на пазара на труда в Сливенска област

29.01.2020 / 13:24

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” БУРГАС

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

за състоянието на пазара на труда в Сливенска област

през 2019 година

 

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА

През 2019 г. средногодишният брой на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Сливен е 7521 д. или 4.06% от всички безработни в страната и 40.1% от безработните в ДРСЗ Бургас. Сравнението с предходната година се наблюдава намаление от 510 д. (с 6.3%), което е характерно за годините от 2014-та насам, когато се отчита намаление и спрямо съответните месеци на предходна година. В трите дирекции „Бюро по труда” в областта безработни лица са съответно - 3855 д в Сливен, 1725 д. в Нова Загора и 1942 д. в Котел, като в сравнение с 2018 г. безработните са по-малко в Нова Загора (с 237 д.) и в Сливен (с 410 д.), а в Котел те са повече - със 137 д.

Равнището на безработица за месеца е 9.6%, като по този показател областта е на 22-ро място по ниска безработица след област Ловеч (9.2%) и пред област Разград (9.7%).

Спрямо миналата година се отчита намаление от 0.7 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (5.6%) показва по-високо с 4.0 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, средногодишното равнище на безработица през 2019 г. е най-ниско в общините Нова Загора (5.28%) и Сливен (7.30%), а в Твърдица и Котел то е значително по-високо. Спрямо 2018 г. в общините Нова Загора, Сливен и Твърдица се отчита спад на равнището на безработица - с 0.43 и 0.78 и с 3.41 процентни пункта, а в Котел има ръст от 2.16 процентни пункта.

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През 2019 год. в бюрата по труда от област Сливен са заявени общо 4898 работни места (РМ), от които 4298 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходната година броят на общо заявените работни места намалява с 1296, тези на първичния пазар са по-малко с 350, а на вторичния спадът е от 946 РМ. Тук намалението е основно по програми за заетост и най-вече по схеми и проекти на ОП „Развитие на човешките ресурси”, а по насърчителни режими са разкрити 23 работни места повече от 2018 г.

Отраслите, в които на първичния пазар през годината са заявени повече работни места са: "Преработваща промишленост" (1195), "Хотелиерство и ресторантьорство" (912), "Държавно управление" (536), "Образование" (397), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (334), "Административни и спомагателни дейности" (234), "Селско, горско и рибно стопанство" (223), "Строителство" (128), "Операции с недвижими имоти" (104), "Транспорт, складиране и пощи" (83), "Хуманно здравеопазване и социална работа" (55).

Длъжностите, за които са обявени повече работни места през годината са за: работник, личен асистент, общ работник, учител, машинен оператор, камериер/камериерка, монтажник, готвач, сервитьор, продавач-консултант, сезонен работник, шофьор, барман, чистач/хигиенист, шивач, администратор, хотел, образователен медиатор, обслужващ работник, заварчик, манипулант в промишлеността, помощник-възпитател, помощник-готвач, оператор, касиер, техник, счетоводител, шлосер, кофражист, рецепционист, плетач, спасител. Списъкът с търсените от работодателите работници и специалисти се допълва от други професии, за които са обявени под 20 РМ.

Започналите работа безработни лица през 2019 г. са общо 5138, от които 4371 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 767 безработни, като от тях 295 са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 369 по програми за заетост от Закона за насърчаване на заетостта и 103 по насърчителни мерки.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

В началото на 2020 година продължават стартиралите на по-ранен етап приеми на заявления от родители по проект „Родители в заетост”, от заети лица по проект „Ваучери за заети лица” и заявки от работодатели по проект ”Нова възможност за младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

Проектът дава възможност на работодателите да наемат младежи до 29 г. вкл. в две направления на пълно работно време:

• Стажуване с продължителност от 6 месеца: Работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;

• Обучение по време на работа с продължителност до 6 месеца: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

По проекта могат да кандидатстват работодатели от реалния сектор; общини и общински предприятия; органи на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури с изключение на областните администрации.

Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки се обработват по реда на тяхното подаване.

Подробна информация за проекта можете да намерите на сайта на Агенция по заетостта.

 

ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ”

Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот. Същевременно той предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца.

Услугата „детегледач“ се предоставя по проекта за:

• Осигуряване на грижа за дете/деца от 0 до 5 г. (вкл.), непосещаващи детски ясли, заведения и предучилищни групи, на заети и безработни родители (грижата е допустима до 8 часа на ден). Родителите следва да имат осигурено работно място по трудово правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се лица, но не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта от страна на Агенция по заетостта.

• Осигуряване на грижа за деца от 0 до 12 г., посещаващи детски ясли и заведения, както и училище, на безработни и заети многодетни (вкл. самотни) родители/майки, а грижата е допустима до 4 часа на ден). За целите на процедурата, многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 г.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

Родителите, които не са заети или не са самонаети (т.е. са безработни лица, регистрирани в бюрата по труда) ще бъдат включени в дейности по трудово посредничество за срок до 4 месеца. В случай че след изтичането на 4-месечният срок, родителят/ите не са започнали работа, грижата за детето/децата се прекратява.

Заявления се приемат лично от родителите във всички бюра по труда в страната в работни дни, между 8.30 и 17.00 часа или се подават на имейл roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани) - до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

 

ПРОЕКТ „ВАУЧЕРИ НА ЗАЕТИ ЛИЦА”

Проектът предоставя възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса.

По време на текущия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:

- с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);

- над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образование.

Желаещите да участват в проекта имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите лица, като при новия прием то е в размер на 50% от стойността на ваучера. Това ще доведе до по-висока ангажираност от страна на лицата относно качеството на обучението и ще създаде предпоставки за споделена отговорност между тях и обучителната институция за постигане на по-добри резултати. Очаква се инвестирането на собствени средства от страна на заетите лица да повиши мотивацията им за успешно завършване на курса. Безвъзмездното финансиране по проекта ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера.

И при този прием заетите лица могат да подават своите заявления само в работни дни между 08:30 и 17:00 ч. както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната.

Срокът за прием на заявления е до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта.

 

ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ЗАЕТОСТ В ГЕРМАНИЯ

Агенция по заетостта за поредна година посредничи на студенти от български висши учебни заведения за лятна ваканционна заетост във Федерална република Германия.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 да са на възраст от 18 до 35 години;

 да са редовни студенти;

 да не са последен курс на семестриално обучение;

 да имат добри до много добри познания по немски език /най-малко 3 години занимания по немски/

 да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия.

Необходимите документи за кандидатстване се подават в срок до 14.02.2020 г. в ДБТ, на чиято територия има висши училища или клонове (филиали) на висши училища.

Кандидатите могат да се запознаят подробно с офертата в Бюрата по труда.

 

 
 

Copyright © 2008-2022 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев