ИНФОРМАЦИЯ за състоянието на пазара на труда в Сливенска област през МАЙ 2019 година

25.06.2019 / 14:43

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” БУРГАС

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

за състоянието на пазара на труда в Сливенска област

през МАЙ 2019 година

 

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА

През МАЙ 2019 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Сливен е 7619 д. Сравнението с предходния месец показва намаление от 248 д. (с 3.2%), което е характерно за този месец от годината, когато предлагането на заетост започва да расте. Спрямо същият месец на 2018 г. регистрираните безработни в областта са по-малко с 813 д. или с 9.6%. В трите дирекции „Бюро по труда” в областта безработни лица са съответно - 3814 д в Сливен, 1905 д. в Нова Загора и 1900 д. в Котел, като в сравнение с АПРИЛ навсякъде безработните са по-малко - със 151 в Сливен и с 66 и 31 д. в Нова Загора и Котел. Спрямо МАЙ преди една година в две от трите бюра по труда от областта (Сливен и Нова Загора), регистрираните безработни са по-малко с 637 и 306 д., а в Котел те са със 130 д. повече.

Равнището на безработица за месеца е 9.8%, като по този показател областта е на 23-то място по ниска безработица след област Разград (9.1%) и пред област Търговище(10.0%).

Спрямо предходния месец се отчита намаление от 0.3 процентни пункта, спрямо същият месец на 2018 г. – намаление от 1.0 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (5.3%) показва по-високо с 4.4 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през МАЙ 2019 г. е най-ниско в общините Нова Загора (5.5%) и Сливен (7.2%), а в Твърдица и Котел то е значително по-високо. Спрямо м. АПРИЛ във всички общини от областта се отчита спад на равнището на безработица, съответно с 0.1, 0.3, 1.0 и 0.5 процентни пункта, а сравнението с МАЙ 2018 г. показва намаление е в Нова Загора, Сливен и Твърдица (с 0.3, 1.2 и 5.1 процентни пункта, а в Котел се отчита нарастване с 2.1 процентни пункта.

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През четвъртия месец на 2019 год. в бюрата по труда от област Сливен са заявени общо 493 работни места (РМ), от които 361 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходния месец броят на общо заявените работни места намалява с 259, тези на първичния пазар са по-малко с 368, а на вторичния са повече със 109. Спрямо МАЙ 2018 г. общо заявените работни места са по-малко с 366, като обявените за първичния пазар намаляват със 100 ПМ, а разкритите за вторичния - с 266.

Отраслите, в които на първичния пазар през месеца са заявени повече работни места са: "Хотелиерство и ресторантьорство" (154), "Преработваща промишленост" (65), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (39), "Селско, горско и рибно стопанство" (22), "Операции с недвижими имоти" (20), "Държавно управление" (19), "Транспорт, складиране и пощи" (15), "Строителство" (10).

Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за: общ работник, камериер / камериерка, машинен оператор, администратор хотел, работник, готвач, сервитьор, шофьор, барман, спасител. Списъкът с търсените от работодателите професии се допълва от десетки други длъжности, за които са обявени под 10 РМ.

Започналите работа безработни лица през месеца са общо 413, от които 375 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 38 безработни, като от тях 25 са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и 13 по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ПОДГОТВЯ СТАРТА НА НОВИ И ПОДОБРЕНИ УСЛУГИ

 

Агенцията по заетостта подготвя старта в цялата страна на 3 нови, 5 подобрени услуги и 7 пакета стандартизирани услуги за безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда. Тази дейност е част от стратегията за модернизация на Агенцията по заетостта. Целта е своевременното преориентиране на действията към актуалните потребности на безработните лица и най-вече към тези, които имат нужда от подкрепа за активиране и включване в трудовия пазар.

Новите услуги, които Агенцията по заетостта ще въведе в своята работа съвсем скоро, са „Консултация и менторство след започване на работа”, „Мобилно бюро по труда” и „Семеен трудов консултант”. Те са свързани с прилагане на по-широк и задълбочен индивидуален холистичен подход към всяко регистрирано или нерегистрирано в бюрото по труда неработещо лице в трудоспособна възраст.

По-висока ефективност се очаква да се постигне чрез прилагането на подобрените услуги „Ателие за търсене на работа”, „Информиране, консултиране, мотивиране”, „Насочване и подпомагане за включване в професионално обучение и за усвояване на ключови компетентности”, „Стажуване, чиракуване, обучение по време на работа, практика по време на учене”, „Провеждане на трудови борси”, „Ден на работодателя” и други информационни събития за търсещи работа лица, неактивни лица и работодатели.

Стандартизираните пакети услуги, които също са обект на модернизация, са насочени към безработни лица от следните 7 групи: младежи, лица над 50-годишна възраст, продължително безработни, лица с основно или по-ниско образование, с трайни увреждания, самотни родители и/или майки с деца до 5-годишна възраст и освободени от местата за лишаване от свобода.

Новите и подобрени услуги, както и стандартизираните пакети услуги за 7 от уязвимите групи на пазара на труда, бяха апробирани пилотно в бюрата по труда в регионите Благоевград и Монтана. Резултатите от пилотното прилагане се анализираха текущо с цел оптимизиране и адаптиране към технологията на работа на бюрата по труда и промените на сегашния трудов пазар. Придобитият опит и постигнатите резултати ще подпомогнат успешното и ефективно приложение на услугите в цялата страна.

 

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Агенцията по заетостта стартира предоставянето на финансова подкрепа за заявени от работодателите обучения по ключови компетентности на заети лица от микро- и малки предприятия. Преференцията се предоставя по реда на чл.63, ал.1, т.3 от Закона за насърчаване на заетостта. Целта е да се стимулират работодателите от частния сектор да организират и проведат обучения на заетия си персонал за придобиване и развитие на техните умения, с което да се подобри пригодността и производителността им на заеманите работни позиции.

В обученията през 2019 г. могат да се включат 1 000 заети лица, за да придобият някоя от компетентностите: „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, „Дигитална компетентност”, „Умения за учене”, „Обществени и граждански компетентности”, „Инициативност и предприемачество”.

Работодателите, желаещи да ползват преференцията, е необходимо да подадат заявка в бюрата по труда, на чиято територия предприятието осъществява дейността си. Работодателите имат възможност сами да посочат обучаваща институция, която да извърши обучението по ключови компетентности на персонала им, както и съвместно да определят учебния график за провеждането му.

Финансирането на обучението се извършва при равно участие на Агенция по заетостта и работодателя, който има ангажимент да запази заетостта на лицата, успешно завършили обучението за срок не по-кратък от 6 месеца.

 

Юни’2019 г

 
 

Copyright © 2008-2019 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев