ИНФОРМАЦИЯ за състоянието на пазара на труда в Сливенска област

29.01.2019 / 11:06

ИНФОРМАЦИЯ

 

за състоянието на пазара на труда в Сливенска област

през ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2018 година

 

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА

През 2018 г. средногодишният брой на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Сливен е 8031 д. Сравнението с предходната 2017 г. показва намаление с 1600 д. (с 16.6%), което е тенденция от 2014 г. В трите дирекции Бюро по труда” в областта безработни лица са съответно - 4264 д. в Сливен, 1961 д. в Нова Загора и 1806 д. в Котел, като в сравнение с миналата година навсякъде се отчита спад съответно с 810, 400 и 389 д.

Средногодишното равнище на безработица е 10.28%, като по този показател областта е на 21-во място по ниска безработица след област Смолян (9.9%) и пред област Разград (10.32%).

Спрямо 2017 г. се отчита намаление от 2.0 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (6.2%) показва по-високо с 4.1 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, средногодишното равнище на безработица през 2018 г. е най-ниско в общините Нова Загора (5.7%) и Сливен (8.1%), а в Твърдица и Котел то е по-високо. (23.0% и 28.5%). Сравнението със средногодишните данни за 2017 г. показва намаление във всички общини, като особено значително е то за Твърдица и Котел (с 4.5 и 6.2 проценти пункта), докато в Нова Загора и Сливен спадът е по-слаб – с 1.2 и 1.5 процентни пункта.

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

Общо през 2018 год. в бюрата по труда от област Сливен са заявени 6194 работни места (РМ), от които 4648 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходната година броят на общо заявените работни места расте с 40, тези на първичния пазар са по-малко със 103, а на вторичния са повече със 143. Обявените в Сливенска област работни места представляват 21.5% от всички обявени РМ с ДРСЗ Бургас, а делът на областта ва първичния пазар е 18.4%.

Най-много работни места на първичния пазар през годината са заявени в отраслите "Преработваща промишленост" (1502), "Хотелиерство и ресторантьорство" (709), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (395), "Административни и спомагателни дейности" (390), "Селско, горско и рибно стопанство" (356), "Образование" (348), "Държавно управление", "Строителство" (135), "Транспорт, складиране и пощи" (107), "Операции с недвижими имоти" (75), "Професионални дейности и научни изследвания" (71), "Финансови и застрахователни дейности" (54).

Длъжностите, за които през 2018 год. са обявени най-много работни места са за работник, общ работник, монтажник, машинен оператор, учител, сервитьор, камериер/ка, продавач-консултант, готвач, сезонен работник, личен асистент, шофьор, чистач/хигиенист, рецепционист, обслужващ работник, манипулант в промишлеността, помощник-готвач, заварчик, охранител, барман, касиер, администратор хотел, оператор. Списъкът с търсените от работодателите професии се допълва от десетки други длъжности, за които през годината са обявени под 30 РМ.

Започналите работа безработни лица през месеца са общо 6307, от които 4727 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 1580 безработни, като от тях 1154 са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и 426 по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

ПО-МАЛКО ДОКУМЕНТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ В БЮРОТО ПО ТРУДА

По-малко документи ще представят търсещите работа лица при регистрация в дирекции „Бюро по труда". Това предвиждат промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които бяха приети с ПМС № 354/31.12.2018 г. и обнародвани в Държавен вестник, бр. 3 от 08.01.2019 г.

Отпадна изискването при регистрация лицата да представят документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж. При необходимост Агенцията по заетостта ще получава информация от Националния осигурителен институт по служебен път.

С промените се определиха и нормативните изисквания за разработването на проекти на програми за заетост и обучение от браншови и други организации и институции. Дефинираха се и критериите за оценяване на тези програми от страна на комисиите за подбор и оценка, назначавани със заповед на министъра на труда и социалната политика. Въведоха се нормативни срокове за извършване на оценката за допустимостта/съответствието на работодателите, кандидатстващи за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, реализирани под формата на схеми за минимална/държавна помощ.

Чрез извършените промени се цели облекчаването на съществуващата административна процедура за регистрация на търсещите работа лица, както и подобряване качеството на програмите за заетост и обучение и оптимизиране работата на комисиите за подбор и оценка на тези програми.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИТЕ В ТУРИЗМА

С цел повишаване на качеството на човешките ресурси в сектора на туризма Министерството на труда и социалната политика и Министерството на туризма подписаха през м. септември 2018 г. споразумение за съвместни и координирани действия за предоставяне на обучения за професионална квалификация на безработни и заети лица според заявените потребности от работодателите в сектора.

Обученията се провеждат от Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” в специално оборудваните клонове за професии в областта на туризма в Царево и Смолян, а при необходимост и в останалите три клона в Плевен, Пазарджик и Стара Загора.

Професиите от туристическия бранш, за които могат да се заявяват обучения, са Хотелиер, Администратор в хотелиерството, Камериер, Портиер-пиколо, Ресторантьор, Готвач, Сервитьор-барман, Работник в заведенията за хранене и развлечения, Организатор на туристическа агентска дейност, Екскурзовод, Аниматор в туризма и др. Работодателите могат да заявят обучения за конкретни безработни лица, които са работили при тях, като представят списък или за лица, подбрани съвместно с бюрото по труда от регистрираните безработни. Разходите за квалификация на безработни лица са за сметка на държавния бюджет, а работодателят се ангажира да наеме на работа обучените. При обучение на заети лица, които са част от персонала, разходите се заплащат на ДП „БГЦПО“ от работодателя.

В бюрата по труда работодателите могат да получат повече информация и консултации относно реда и условията за професионално обучение на безработни и заети лица за придобиване на определена квалификация, както и за обучение на безработни лица чрез работа (дуална система на обучение).

 

НОВ РАЗШИРЕН ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕТЕГЛЕДАЧИ

Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост” в периода 21 януари–28 февруари 2019 г.

Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца.

В рамките на първите два приема 1514 родители са одобрени и включени в проекта от общо 2977, подали заявления. 3449 безработни лица пък са изявили желание, да бъдат наети като детегледачи, а одобрените са 2501. Сключени са 1425 трудови договори с детегледачи.

По време на новия прием право да подават заявления по проекта имат родители на деца от 0 до 12 години. Родителите, които могат да се възползват от услугата и желаят да подадат своите документи за участие при новия старт, трябва да бъдат от следните групи:

- Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;

- Многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

За целите на процедурата, многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 г.;

- Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че тези родители, които дългосрочно ползват отпуск или отсъстват от работа поради отглеждане на дете/деца от 0 до 5 години и имат осигурено работно място (по трудово правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се лица), не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта.

Безработните родители трябва да започнат работа при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице в рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете. След като започнат работа, договорът на детегледача може да бъде удължен и така той да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

Бюрата по труда ще продължат да извършат подбор сред регистрираните безработни лица за детегледачи, като ги насочват за одобрение от родителите.

Заявления от родители ще се приемат в посочения период в работни дни между 8.30 и 17.00 часа, на хартиен носител - лично във всички бюра по труда в страната или по електронна поща (сканирани с подпис или електронно подписани) на ел. адрес:

roditeli-v-zaetost@az.government.bg

Подробна информация по проект „Родители в заетост” и образец на Заявление може да намерите на следния линк:

https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost/

 

РАБОТА В ИСПАНИЯ ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ

Агенцията по заетостта чрез EURES мрежата набира кандидати за работа в селското стопанство в Испания за бране на ягоди.

Кандидатите трябва да са жени, на възраст от 18 до 55 г.

Работното време е 39 часа седмично, съгласно колективния трудов договор на провинция Уелва.

Настаняването се осигурява от работодателя и не се заплаща от работниците. Пътуването от България до Испания е за сметка на работниците. За тези, които продължат заетостта си до края на кампанията, работодателят заплаща транспортните разходи за връщане в България.

Кандидатите следва да заявят своя интерес в бюрата по труда по местоживеене, а подробно могат да се запознаят с офертите на националния EURES сайт (www.eures.bg) чрез следните линкове:

http://www.eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=4041 http://www.eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=4113

 

ЛЯТНА СТУДЕНТСКА ВАКАНЦИОННА ЗАЕТОСТ В ГЕРМАНИЯ

Агенция по заетостта за поредна година посредничи на студенти от български висши учебни заведения за лятна ваканционна заетост във Федерална република Германия.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 да са на възраст от 18 до 35 години;

 да са редовни студенти;

 да не са последен курс на семестриално обучение;

 да имат добри до много добри познания по немски език /най-малко 3 години занимания по немски/

 да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия.

Необходимите документи за кандидатстване се подават в срок до 15.02.2019 г. в ДБТ, на чиято територия има висши училища или клонове /филиали/ на висши училища.

Подробна информация кандидатите могат да получат в Дирекции ”Бюро по труда”.

 

Прикачени файлове към новината

oblast [97.5KB]
 
 

Copyright © 2008-2020 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев